Info lapa 23.04.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 23.aprīli LAAA infolapas formātā.

LAAA 29.aprīlī aicina uz tiešsaistes (ZOOM) semināru par veterināriju.

Tēma: Pavasaris aitu ganāmpulkā – vielmaiņas, parazitāro un infekcijas slimību pazīmes un profilakse.

Sākums 11:00.

Lektores - Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas veterināro mācību priekšmetu pedagogi.

11:00 - 11:40 Vielmaiņas slimības, lektore dr. vet. mag. Ērika Purple.

11:40 - 12:20 Parazitārās slimības, lektore dr. vet. mag. Ilga Mališeva.

12:20 - 13:10 Infekcijas slimības, lektore dr. vet. mag. Māra Lisovska.

Pieejas saite tiks publicēta 28.aprīlī LAAA Facebook kontā.

Pārraugiem tiks piešķirtas 2,5h teorija. Punktiem reģistrēties šeit: https://forms.gle/JF9nFHpkizXPRmws6


LAAA aicina gaļas tipa šķirņu audzētājus uz diskusiju par audzēšanas programām 6.maijā ZOOM vidē.

Diskusijas norises laiks no 14:00 līdz 15:30.

Aicinām vēlreiz iepazīties ar audzēšanas programmām: http://www.latvijasaita.lv/lv/6.php

Savus jautājumus un ierosinājumus jāiesūta uz info@laaa.lv līdz 4.maijam, lai līdz diskusijai varētu sagatavot atbildes.

Lūgums dot ziņu par vēlmi piedalīties, atbildot uz šo e-pastu. Visiem, kuri būs izteikuši vēlmi piedalīties, pieejas saite tiks izsūtīta 5.maijā.


Pagājušājās brīvdienās snieguma pārbaudes saimnicībām tika izmaksāts avanss par aitu mātēm 10.00 euro apmērā par katru.


BSA maksājums.

Valde nolēma atstāt šos pašus nosacījumus, kas šobrīd ir pārejas periodā. Bet sākot ar 2026.gadu visiem dzīvniekiem jābūt lecinātiem ar zināmas izcelsmes teķi.


No 21. aprīļa jāpiemēro Dzīvnieku veselības tiesību akts dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas slimību uzraudzībai, kontrolei un apkarošanai.

No 2021. gada 21. aprīļa ir jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Dzīvnieku veselības tiesību akts, kurš Eiropas Savienībā noteiks vienotu un saskaņotu dzīvnieku veselības tiesisko regulējumu dzīvnieku pārnēsājamajām infekcijas slimībām - šo slimību uzraudzību, kontroli un apkarošanu.

Dzīvnieku veselības tiesību akts un tam pakārtotās deleģēto un īstenošanas regulu tiesiskais ietvars ir:

1) dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas slimību iekļaušana tādu infekciju slimību sarakstā, kuras prasa Eiropas Kopienas iesaistīšanos to kontrolē, kā arī šo slimību kategorizāciju un prioritizāciju,
2) dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas slimību profilakses pasākumi, vakcinācija, kā arī dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas slimību uzraudzības, kontroles un apkarošanas noteikumi,
3) operatoru, veterinārārstu un kompetento iestāžu atbildība, uzliekot pienākumu operatoriem nodrošināt biodrošību fermās, dzīvnieku transportēšanas un savākšanas laikā, kā arī robežšķērsošanas vietās,
4) reaģētspēja no jauna atklātu infekcijas slimību gadījumā un prasības slimību uzraudzībai un ziņošanai,
5) dzīvnieku identifikācija un reģistrācija, objektu reģistrācijas un apstiprināšanas nosacījumi,
6) dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu un pārtikas produktu izsekojamības nodrošināšana,
7) pārredzamāka un drošāka tirdzniecība ar dzīvniekiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem un pārtikas produktiem un starptautisko standartu nodrošināšana dzīvnieku veselības jomā,
8) dzīvnieku pārvietošana dalībvalstu robežās un starp dalībvalstīm, kā arī ievešana Eiropas Savienībā.

Plašāk par šo ZM mājas lapā un pielikumā ZM prezentācija:
https://zm.gov.lv/presei/no-21-aprila-japiemero-dzivnieku-veselibas-tiesibu-akts-dzivnieku-parn?id=12169


Var pieteikties īstermiņa aizdevumam no vienotā platību maksājuma.

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, arī šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums, kas rudenī tiks dzēsts no vienotā platības maksājuma summas. Pieteikties īstermiņa aizdevumam var Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā no šā gada 23.aprīļa līdz 1.septembrim.

LAD šā gada rudenī ieturēs izmaksāto īstermiņa aizdevuma summu no lauksaimniekam aprēķinātās vienotā platības maksājuma avansa maksājuma summas vai aprēķinātā gala maksājuma.

Īstermiņa aizdevumu piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.

Īstermiņa aizdevumu LAD piešķir, ievērojot nosacījumus:

  1. likme ir 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto hektāru,
  2. aizdevumu nepiešķirs par tādu lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību, kura ir deklarēta vienotā platības maksājuma saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu 710 un 720 (zālāju platību), ja lauksaimniekam uz šīm platībām 2021. gada 1. aprīlī Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki.

Lai uzlabotu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dažādos lauksaimniecības uzņēmumos, un atbalstītu uzņēmējus jauniem soļiem biznesā, no 19. aprīļa līdz 19. maijam saimniecības tiek aicinātas pieteikties jaunā, Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātā konsultāciju pasākumā, ko programmas “Laukiem zelt” ietvaros īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Kas un kur var pieteikties šai programmai?
Programmā var pieteikties lauksaimnieki ar vēlmi augt, attīstīties un uzlabot savu saimniecisko darbību. Tā var būt juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē un kuras apgrozījums lauksaimniecībā pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 euro, bet nepārsniedz 70 000 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu).

Pieteikties programmai varēs no 19.aprīļa līdz 19.maijam. Informācija par pasākumu, sadarbības līguma paraugs un pieteikuma veidlapa ir pieejama LAD mājaslapā. Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Informācija LAD mājas lapā: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/2-1-atbalsts-konsultaciju-pakalpojumu-izmantosanas-veicinasanai-274

Lai saņemtu konsultācijas, būs jānoslēdz vairāku gadu sadarbības līgums ar LLKC, kas nepārsniedz termiņu – 2024. gada 31. martu.

Ko uzņēmējs iegūst no šīs programmas?
Atbilstoši saimniecības specializācijai tiks piesaistīts personīgais biznesa menedžeris, kurš individuāli palīdzēs precizēt sasniedzamo mērķi un izveidot attīstības plānu tā īstenošanai. Turpmāko trīs gadu laikā ik mēnesi uzņēmējs varēs saņemt eksperta konsultācijas biznesa zināšanu un prasmju pilnveidošanai vadībzinībās, ekonomikā, mežsaimniecībā, lopkopībā, augkopībā, grāmatvedībā un finanšu analīzē. Kopā ap 220 konsultāciju stundām ar 100% atbalsta intensitāti. Programmas mērķis ir sekmēt saimniecību izaugsmi un veicināt to konkurētspēju, saimniekot gudrāk un efektīvāk.


Zemnieku saeima aicina lauksaimniekus, mežsaimniekus un viņu sadarbības partnerus veltīt nedaudz sava laika un aizpildīt anketu!


SIA “Eco Baltia grupa” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu aicina no lauksaimniecības iepakojuma atbrīvoties videi draudzīgā veidā.

Plašāka informācija par šo tēmu šeit: https://www.ecobaltiavide.lv/blog/aicina-no-lauksaimniecibas-iepakojuma-atbrivoties-videi-draudziga-veida/


27. aprīlī Izdevniecība "Dienas Bizness" sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi rīko nozares konferenci tiešsaistē “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas”,

lai raisītu uz rezultātu vērstas diskusijas, uzklausot visas iesaistītās puses, kā arī meklētu iespējamos risinājumus sekmīgai lauksaimniecības un saistīto nozaru ilgtspējīgai attīstībai, ar mērķi nogādāt veselīgu, Latvijā audzētu un ražotu pārtiku līdz katras Latvijas ģimenes galdam.

Pielikumā atradīsiet informatīvo materiālu.

LAIKS UN VIETA: 27. aprīlis (plkst. 10.00 - 15.00) | www.db.lv
DARBA VALODA: Latviešu
DALĪBA KONFERENCĒ: BEZMAKSAS

Programmas plānā:

  • Ilgtspējas faktors pārtikas ķēdes saglabāšanā;
  • Eiropas zaļais kurss;
  • SEG emisiju mērķu sasniegšana;
  • Atskatoties uz Covid-19 ēnā pavadīto 2020. gadu.

Pasākuma programma ŠEIT.
Iespēja pieteikties ŠEIT vai apstiprinot savu dalību e-pastā.


Iznācis Latvijas lopkopja aprīļa numurs!

Tajā lasi par aitu apzīmēšanas niansēm.


Pieejams 2021.gada 7.aprīļa ALTUM un LOSP organizētā vebināra ieraksts.

Vebināra ieraksts pieejams šeit: https://failiem.lv/u/hwerurr99


LLKC nedēļas aktuālitātes:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_23.04.2021.pdf


Pielikumā LOSP Info lapa.

 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem