Latvijas tumšgalves vecā tipa aitu šķirnes (LTV) audzētājiem

12.02.2024 15:37
Īss situācijas skaidrojums

Stājoties spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā (skatīt šeit), 2019. gadā tika sagatavota Latvijas tumšgalves šķirnes vecā tipa aitu saglabāšanas programma. LDC piešķirtais šķirnes kods LT, bet ciltsgrāmatā uzņemto aitu un teķu ciltsmarka LTvt. Saglabāšanas programma tika īstenota līdz  30.09.2023. gadam. Latvijas tumšgalves aitu šķirnes vecā tipa nodalīšanai no Latvijas tumšgalves aitu šķirnes, 2023. gada 17. maijā (Protokola Nr. 6) no jauna tika apstiprināta Latvijas tumšgalves vecā tipa aitu šķirne. Visām dzīvajām aitām un teķiem, kuru vecāki bija iekļauti LT šķirnes vecā tipa saglabāšanas programmā un ir uzņemti ciltsgrāmatā ar ciltsmarku LTvt, LDC datu bāzē tika piešķirts šķirnes kods LTV. Jaunā Latvijas tumšgalves vecā tipa aitu šķirnes audzēšanas programma sagatavota 01.10.2023. gadā. Ņemot vērā sagatavotās “Vadlīnijas par liellopu, aitu, kazu un zirgu šķirnes noteikšanu un tās reģistrēšanu datu bāzē” (skatīt šeit) LTV aitu šķirne pēc aitu šķirņu klasifikatora tika iekļauta 1. grupā, tas ir Latvijas tumšgalves šķirnei radniecīgo šķirņu sarakstā. Aitas un teķi ar šķirnes kodu LT, kuru asinība ir LT 50% un LTV 50% ir tīršķirnes un var tikt iekļauti LT šķirnes vai LTV šķirnes audzēšanas programmas īstenošanā. Aitas un teķi, kuriem LDC ir piešķirts Latvijas tumšgalves šķirnes nosaukums (LT) var piešķirt Latvijas tumšgalves vecā tipa aitu šķirnes nosaukumu (LTV), ja tiem ir atbilstoša izcelsme un ciltsdarba speciālisti audzējamo aitu un teķu vērtēšanas laikā ir norādījuši uz šķirnes prasībām atbilstošu vilnas apaugumu un iesnieguši LDC ar biedrību saskaņotu iesniegumu par šķirnes maiņu.
Pieteikšanās atbalstam

Vēlamies vērst aitu īpašnieku uzmanību, ka ir mainījusies kārtība, kādā pretendenti piesakās atbalstam par vietējo apdraudēto šķirņu dzīvniekiem (MK noteikumi 166). Pieteikties atbalstam var dzīvnieku audzētājs:
1) kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
2) kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz vienu gadu un apņemas šajā periodā minēto dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašos apstākļos, kad izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst audzēšanas programmā noteiktajām prasībām, slimības dēļ, dzīvnieks miris dabiskā nāvē vai noticis nelaimes gadījums, kurā dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams.

Lūdzam iepazīstieties ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) informāciju par atbalsta kārtību un pieteikšanās laikiem “Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai (LDGRS)” (skatīt šeit). Aitu īpašnieki no 2024. gada 15. marta līdz 2024. gada 15. aprīlim atbalstam var pieteikties elektroniski.

Atzinuma saņemšanas kārtība.
Ņemot vērā iepriekš minēto un atsaucoties uz MK noteikumu Nr. 166; 40. pantu biedrība LAAA lūdz LTV šķirnes aitu audzētājiem iesniegt iesniegumu (skat pielikumu) līdz 01.03.2024., lai biedrības speciālisti varētu izvērtēt pieteikto dzīvnieku atbilstību audzēšanas programmas prasībām.

Biedrība 2024. gadā atzinumā atbalsta pretendentiem “Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai (LDGRS)” iekļaus 2023. pārraudzības gadā novērtētās dzīvās aitu mātes un vaislas teķus, kā arī audzējamās aitas un teķus, kuri tika izmantoti LT vecā tipa aitu šķirnes saglabāšanas programmas īstenošanai.

 

Sīkāka informācija šeit un pie LAAA aitu vērtēšanas ekspertiem

vai:

LAAA ciltsdarba speciālistes
Daces Bārzdiņas - 26557499